https://www.youtube.com/watch?v=ubDv8lc2V4s                                      July 24, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=DORTphVJ-Zw&t=3s                          July 17, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=Vb4iax3GQV0                                     July 10, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=4I4KRu80SGs                                    July 3, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=-X_UAhN5khk&t=15s                       June 26, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=GKLHr7Q2rdA                                     June 18, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=3uUiUF5D9-8                                    June 12, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=EJ8mNbsjFtE                                      June 5, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=pS4Ur_AuFCw                                    May 29, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=CynhDy5NFuk                                    May 15, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=Z7FU0oJOQp4                                   Easter Sunday April 17, 2022